Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Кои сме ние?

АТДБ е национално сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, в което членуват местнитърговски дружества с предмет на дейност всички или някоя от дейностите, свързани с производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и стопански нужди и/или производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство от топлофикационния сектор, учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Органите на управление на АТДБ са Общото събрание и

Управителен съвет.

Председател на Управителен съвет - Кремен Георгиев 

Членове:

Симо Симов - "ЕВН България Топлофикация" ЕАД
Йордан Василев - "Топлофикация Плевен" ЕАД
Благовест Начев - "Веолия Енерджи Варна"ЕАД
Цветана Бънкова - "Топлофикация Враца" ЕАД