Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите

06 ноември 2014


ПОЗИЦИЯ на АТДБ
по повод разпространяването на информация в българските медии, които съдържат информация и изявления, свързани със субективно тълкуване на съществуващото законодателство за защита на потребителите


Разбирането на АТДБ е, че обществените отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни акта и че когато съществуващи обществени отношения се налага да бъдат  изменяни или допълвани, тези изменения или допълнения се уреждат с акта, а не с отделен акт от същата степен. Такова е и предвиждането на нормата на чл. 10 от Закон за нормативните актове (обн. ДВ, бр. 24 от 1973г.) и АТДБ няма да се отклони от следването на този, регламентиран със закон принцип.
 
Представяме позицията си във връзка разпространяваната чрез електронните медии информация, за която считаме, че накърнява способността на потребителя да вземе осведомено решение преди да направи търговски избор или го принуждава да вземе решение, което не би взел при други обстоятелства.
Подчертаваме, че заплащането на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и на топлинна енергия за отопление на общите части в сграда в режим на етажна собственост е задължително съгласно чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката („ЗЕ“).

С Решение № 5 от 22 април 2010 г. по конституционно дело № 15 от 2009 г., Конституционният съд отхвърли искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 153, ал. 1 и 6 от ЗЕ и изрично се произнесе за законосъобразността на задължението за заплащане на суми под формата на енергия за сградна инсталация от клиенти неползващи  пряко топлинна енергия чрез отоплителни тела.

С мотивите на решението Съдът е посочил, че "Разпоредбите на чл. 153, ал. 1 и 6 от ЗЕ изпълняват конституционните изисквания да защитават правата на потребителите за ползване на топлинна енергия. Сградната инсталация е обща част по смисъла на ЗЕ, Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост и всички собственици и носители на вещни права следва да се считат за потребители и да поемат ползите и тежестите, свързани с употребата на общата вещ".

            АТДБ счита, че, разпространяването чрез медии на информация, която противоречи на закона и цели да промени икономическото поведение на потребителите и особено на уязвимите потребители, за които отговорност за защита носи държавата, противоречи на изискванията за добросъвестност и професионална компетентност на разпространителите.

Текстът на чл. 62 от Закон за защита на потребителите („ЗЗП“)  гласи:

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014г., в сила от 25.07.2014г.)

(1) Забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.

(2) При доставка на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставяне на услуги, които не са поръчани от потребителя, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.

(3) Липсата на отговор от страна на потребителя относно доставката на стоки и услуги по ал. 1 не се смята за съгласие.
Разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗЗП, чрез която вероятно  подателите на молби за отказ от топлоснабдяване мотивират действията си, съдържа забрана за доставка на „централно отопление“.

ЗЗП и ЗЕ не дефинират такова понятие и не сочат страните, които могат да встъпват в такива договорни отношения, което означава, че понятието подлежи на тълкуване.

Разпоредбата на чл. 62 от ЗЗП не съдържа право, условия и срок, при които клиентът може да заяви, че не желае да му бъде доставяна и фактурирана топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

Съществен е и фактът, че границата на собственост на която се доставя топлинна енергия от топлофикационните дружества е между Абонатната станция /АС/ и вътрешните инсталации за отопление и топла вода, които са обща етажна собственост, а количеството се определя по топломера в АС. Измереното количество топлоенергия в АС се индивидуализира по собственици чрез методика за разпределение, но потребител се явяват общите инсталации на сградата…

С § 1 от допълнителните разпоредби на ЗЗП се въвежда правилото, че при противоречие на разпоредби на два закона се прилагат тези, които осигуряват по-висока степен на защита на потребителите.

            Правата и задълженията на страните по повод сключването, времетраенето, изменението, условията за едностранно и двустранно прекратяване на договори в икономическия отрасъл Енергетика, се регламентират изцяло като форма и съдържание от Закона за енергетиката, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

            Това е така, защото правоотношенията на клиентите на енергия и природен газ с доставчиците им съдържат и уреждат и ползването на съоръжения, за които съществува висок обществен интерес от поддържане на сигурност и безопасност на съоръженията с цел защита на живота и здравето на хората и опазване на околната среда чрез поддържане на високо общо ниво на сигурността на енергийната система на лицензионната територия на топлофикационното дружество.

            Първичната уредба в закона за енергетиката, и субектите в тези отношения се регулират от строги специални правила, като за всяко право, на което една от страните се позовава, съществува насрещно еквивалентно задължение на другата страна. Законът и принципите на правовата държава не допускат преуреждане на съществуващите обществени отношения в посока, която предоставя неоправдано икономическо предимство на едната страна за сметка на другата с друг, еднакъв по ранг нормативен акт, който цели да преуреди съществуващите правоотношения в противоречие с предписания в специалния ЗЕ.

            Преди придобиване на индивидуален имот в сграда - етажна собственост на потребителя е известно, че сградата е с централно топлоснабдяване и че в нея съществува инсталация за отопление по одобрен проект, поради което следва да се приеме, че потребителите предварително са приели да бъдат адресати на нормите, които регламентират техните права и задължения в качеството им на потребители на топлинна енергия, особено когато същите са подали заявление пред топлопреносното предприятие, че желаят да бъдат снабдявани с тази стока. По Закон не се изисква желаещите етажни собственици да са 100% и това не е случайно.
Правото на част от собствениците да не ползват топлинна енергия за отопляване на индивидуалните си имоти, когато мнозинството от тях желае да ползва топлинна енергия, не налага извод, че не следва да заплащат топлинна енергия, защото освен собственици и титуляри на вещни права на конкретни имоти, те са съсобственици на сградната инсталация и на общите части в сградата и следва да поемат припадащата им се част от разходите за топлинна енергия, свързани с тях. В този смисъл е решението на Конституционния съд.
Гражданите имат правото да преустановят подаването на топлинна енергия към имотите си, но те остават потребители на топлинна енергия за общите части на сградата - етажна собственост и на отдадената от сградната инсталация, която също е обща част. Тези потребители обективно получават в имотите си част от топлинната енергия, отдадена от хоризонталните и вертикални топлопроводи на сградната инсталация и преминаваща енергия през стени подове и тавани от помещения с по-висока температура към такива с по-ниска температура, поради което не е налице пълна липса на потребление на топлинна енергия.

Правото на отказ от клиентите – собственици или титуляри на вещни права в сграда в режим на етажна собственост, от доставката на топлинна енергия при публично известни общи условия се регламентира с чл. 153, ал. 2, 3. 4 5 и ал. 6 от ЗЕ и клиентите, при спазване на изискванията на ЗЕ имат възможност да я упражняват от 17.07.2012г. до настоящия момент при спазване на изискванията на Закон за управление на етажната собственост („ЗУЕС“).

            Лицата, заявили отказ, са клиенти на топлопреносното предприятие до датата на прекратяването на топлоснабдяването.

            Законът за енергетиката съдържа абсолютна забрана за Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и за енергийните предприятия да допускат условия за дискриминация на коректните клиенти за сметка на недобросъвестните, както и да извършват безвъзмездни доставки на енергия.

      Подчертаваме, че последните изменения на ЗЗП бяха приети в нарушение на принципите за транспониране на европейското законодателство в националното законодателство на Република България без изобщо да бъдат събрани и анализирани съществуващата нормативна уредба и икономическите отношения между субектите в сектор „Енергетика“.

            На първо място за приемането на ЗИДЗЗП не е извършена оценка на въздействието от приемането на акта от законодателя. Видно от докладите и стенограмите от Четиридесет и второто народно събрание законопроектът изобщо не е бил разпределян за доклад от парламентарната комисия по енергетика.

            На второ място Европейската комисия прекрати производството по дело C-203/13, с което поиска от Съда на Европейския съюз да осъди Република България за това, че не е предприела необходимите действия да въведе в националното си законодателство мерките за защита на крайните клиенти съгласно чл. 3, във връзка с Приложение Iот Директива 2009/72.

            На трето място Съображения 11 и 42 от Директива 2011/83/ЕС и чл. 3, § 2 от нея предвиждат, че във връзка с общите цели за защита на потребителите трябва да бъдат отчитани и специфичните директиви и правила, които регулират отделните сектори, а специално Съображение 11 предвижда, че директивата не следва да се прилага към вътрешния пазар на енергия и природен газ.

            На четвърто място договорите за доставка на топлинна енергия не представляват договори, сключени от разстояние или договори, сключени извън търговския обект, а изрично разпоредбата на § 1г от ЗЗП прогласява прилагането на специалното законодателство, което регулира конкретен икономически сектор, към който несъмнено се причислява и сектор Енергетика, с приоритет пред изискванията на ЗЗП.

            На пето място към настоящия момент съществува достатъчна по обем безпротиворечива съдебна практика на съдилищата, които характеризират Закона за енергетиката като специален закон, който изключва прилагането с приоритет на нормите на ЗЗП към по-тесен кръг от регулирани отношения, свързани с доставката на топлинна енергия.
 
            Намираме за обезпокоителни действията на  Сдружение за правна помощ на потребителите да се позовава на един неправилно транспониран в националното законодателство акт, като не предоставя цялата информация на клиентите за техните съществуващи задължения по националното законодателство, с което са транспонирани директивите от Третия енергиен либерализационен пакет и Директива 2004/8/ЕОна Европейския парламент.

            АТДБ счита, че, разпространяването на информация, която противоречи на закона и цели да промени икономическото поведение на потребителите и особено на уязвимите потребители, за които отговорност за закрила носи държавата, противоречи на изискванията за добросъвестност и професионална компетентност на разпространителите.

            АТДБ счита също, че тълкуване допускащо отказ от услугата централизирано топлоснабдяване и незаплащане на енергията за сградна инсталация би довело и до сериозни проблеми в разпределението на топлинната енергия и до увеличаване сметките на ползващите клиенти, което може да ескалира и да компрометира и централизираното топлоснабдяване и енергийната сигурност на България.
 
            С оглед на гореизложеното, АТДБ отправи запитване и очаква лицата със законодателна инциатива да предприемат необходимите действия по промяна на ЗЗП и/или тълкуването му по реда на чл. 51 ЗНА.
 
5.11.2014г.